HİZMETLERİMİZ

A-İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

1- İşyeri Hekimliği
Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri , işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

2- İşe Giriş Muayeneleri
İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

3-Ağır İş Raporu Hazırlanması
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az yılda 1 ,bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarını gösteren muayene raporları olmalıdır.

4-Sağlık Risklerinin Belirlenmesi 
Hassas risk grupları ,meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar ,kronik hastalığı olanlar , madde bağımlılığı olanlar ,birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

B)İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

1-Rehberlik
1) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler saptanarak işverene bildirilir.

2) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri araştırılarak , tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapılır.

2-Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt;
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yapılır., 

Eğitimin amacı,

 • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,
 • Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
 • Onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile Bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

3)Risk Değerlendirmesi
İşyerlerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin ,işçilere ,işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan risk analizi ve değerlendirmesi yapılması yasal zorunluluktur.TEKSEN OSGB olarak ,deneyimli uzman kadromuzla işyerlerinde risk değerlendirme ekiplerini eğiterek danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

4)Periyodik Teknik Kontroller
TEKSEN OSGB olarak ,4857 sayılı İş Kanunu gereği işletmelerdeki basınçlı kapların (Hava tankı ,Kompresör, Kalorifer kazanı ,Hidrofor, Buhar kazanı v.b. ) ve kaldırma makinalarının (Vinç,Caraskal,Forklift,Mobil vinç, Yük ve servis asansörü,Sapan v.b. )periyodik kontrollerini yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimi ile akredite olmuş yetkili mühendislerimiz ve iş güvenliği uzmanlarımız denetiminde yapmaktayız.

5)Acil Durum Planlaması
19/12/2007 tarihinde 26735 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ’işletmelerin acil durum ekiplerini oluşturarak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikat yapmalarını öngörmektedir.İşverenler işyerlerinde acil durum yaratacak olayları öncelik sırasına göre tespit etmek ,acil durumlarda davranış yöntemlerini belirlemek ve işletme için Acil Durum Planı hazırlamak zorundadır.

TEKSEN OSGB, işletmeler için Acil Durum Planı hazırlayarak ,tüm çalışanlara ve Acil Durum Ekiplerine gerekli eğitimleri vermektedir.

 

İş Güvenliği Hizmetleri

 • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,
 • Uzman kadro tarafından, Risk değerlendirmesi ve takip raporlarının hazırlanması,
 • Saha gözetimlerinin yapılması,
 • İşçilere yönelik zorunlu eğitimler ve bölüm bazlı bilgilendirme eğitimleri,
 • İşverenlere ve işveren vekillerine yönelik bilgilendirme eğitimleri,
 • İlgili birimlerle işbirliği konusunda danışmanlık,
 • Acil Durum Eylem Planı hazırlama ve periyodik olarak tatbikatların gerçekleştirilmesi,
 • Yangın ve tahliye tatbikatları ile eğitimleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sekreterliği
 • Yönetimi bilgilendirme raporları
 • Bölüm bazlı kişisel koruyucu donanım ve güvenlik levhaları raporları
 • Makina ve tezgahlara yönelik iş güvenliği talimatları
 • İş sağlığı ve güvenliği politikası ile iç yönetmelik
 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
 • İş kazası raporları ve istatistikler

 

İş Sağlığı Hizmetleri

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Sağlık gözetimi
 • Eğitim ve bilgilendirme
 • İlgili birimlerle işbirliği
freelance web ve grafik tasarımcı